CHURCH TIMINGS

Sundays

7.15 am - Sapra (Morning Prayer) Followed by Holy Mass
9.45 am - Sapra (Morning Prayer) Followed by Holy Mass
Monday, Thursday, Friday
6.15 am - Sapra (Morning Prayer) Followed by Holy Mass
Tuesday
6.00 am - Aradhana- St Antony’s Madhyastha Prarthana followed by Holy Mass
Wednesday
6.15 am - Sapra (Morning Prayer), St Mary’s Madhyastha Prarthana Followed by Holy Mass
Saturday
6.15 am - Sapra (Morning Prayer), St Sebastian’s Madhyastha Prarthana Followed by Holy Mass